پشتیبان گیری و بازیابی دیتابیس | SQL Restore Database

تنها راه مقابله با ویروس های باجگیر

نحوه گرفتن بکاپ صحیح از دیتابیس SQL Server

براي گرفتن Backup از اطلاعات موجود در Database از الگوريتمهاي زير پيروي مي‌شود.

در بانك اطلاعاتي MS SQL Server سه نوع تهيه نسخ پشتيبان وجود دارد كه از هر كدام بنا به حجم اطلاعات و امكانات سخت افزاري مي‌توان در دوره هاي مختلف بهره برداري نمود.

1- Full Backup: كه از كل اطلاعات موجود در Database نسخه پشتيبان تهيه مي‌گردد.

2- Differential Backup: در اين نوع از آخرين تغييرات بوجود آمده در Database نسخه پشتيبان تهيه مي شود . آخرين مرحله Backup گيري مد نظر قرار گرفته مي شود و از آخرين تغييرات نسخه پشتيباني تهيه مي شود . لازم به تذكر است كه در اين نوع فقط تغييرات اطلاعات نسخه پشتيبان گرفته مي‌شود و نه كل اطلاعات

3- Transaction Log Backup: در اين نوع از آخرين Transaction هايي كه در Database رخ داده نسخه پشتيبان تهيه مي‌شود . بدين معنا كه كليه عمليات اتفاق افتاده در بانك اطلاعاتي را پشتيبان گيري مي‌نمايد و اين مورد از آخرين اتفاقهاي Backup گرفته شده به بعد نسخه پشتيبان تهيه مي‌نمايد.

بازیابی دیتابیس

تهيه نسخ پشتيبان بنا به حجم اطلاعات و منابع سخت افزاري

حال بنا به تعاريف فوق عمل تهيه نسخ پشتيبان بنا به حجم اطلاعات و منابع سخت افزاري در دسترس تنظيم مي‌شود ، ليكن آنرا مي‌توان به گروههاي زير تقسيم نمود:

• حجم اطلاعات كمتر از GB 30

• حجم اطلاعات بيشتر از GB 30


حجم اطلاعات كمتر از GB 30

در اين حالت توصيه مي‌شود از نوعهاي 1 و 3 با الگوريتم زير استفاده شود:

• تهيه نسخه پشتيبان نوع 1 در انتهاي هر روز كاري

• تهيه نسخه پشتيبان نوع 3 در هر روز با فاصله زماني 1 ساعت

• حذف نسخ تهيه شده بعداز 3 روز


حجم اطلاعات بيشتر از GB 30

در اين حالت توصيه مي‌شود از نوعهاي 1 و 3 با الگوريتم زير استفاده شود:

• تهيه نسخه پشتيبان نوع 1 در انتهاي هر هفته كاري

• تهيه نسخه پشتيبان نوع 2 در انتهاي هر روز كاري

• تهيه نسخه پشتيبان نوع 3 در هر روز با فاصله زماني 1 ساعت

• حذف نسخ تهيه شده نوع 1 و 2 بعداز 2 هفته

• حذف نسخ تهيه شده نوع 3 بعداز 3 روز

Restore Database Restore Database Backup Database

نحوه برگرداندن Backup ها به شرح زير مي باشد :

- ابتدا آخرين نسخه Full Backup برگشت داده مي شود .

- بعد از نسخه Full Backup در صورت وجود ، نسخه هاي Differential Backup از بعداز آخرين نسخه Full Backup به ترتيب برگشت داده مي‌شوند .

- سپس نسخه هاي Transaction Backup آخرين روز برگردانده مي شوند .

توصيه ها :

- نسخ پشتيبان تهيه شده بر روي يك سخت افزار مخصوص Backup گيري مانند Type نگهداري شود

- نسخ تهيه شده حتما جدا از سرور اصلي اطلاعات نگهداري شود

- در دوره هاي منظم از صحت نسخ تهيه شده مطمئن شويد

- در صورت راه اندازی روند پشتیبان گیری خارج از موارد فوق سیستم پایداری و اطمینان کامل را ندارد(با توجه به این موضوع که نگهداری و امنیت فایلها بر عهده کارفرما می باشد)

بازیابی دیتابیس